หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


 
 
 
ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมความรักความภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง  
 
ดำเนินการ หรือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 
สร้างระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองให้มีความสะดวกเพียงพอ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต  
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ อาชีพเสริม หรือสร้างงานให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทุกครัวเรือน  
 
ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย และการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น  
 
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่จุดหมายของการเป็นตำบลสุขภาวะ  
 


 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608