หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ถนนและสะพาน

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบทางระบายน้ำและท่อลอด

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ

การจัดการด้านผังเมืองหรือผังชุมชนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร

การสร้างงานสร้างรายได้แก้ปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแก้ไขปัญหาและการจัดสรรที่ดินทำกินของราษฎร

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษในท้องถิ่น

การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาออกกำลังกาย

ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาประจำท้องถิ่น

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี (IT) ที่ทันสมัยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

การส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประขาชน ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระบบสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

การร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player