หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
LINK ที่น่าสนใจ
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ถนนและสะพาน

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบทางระบายน้ำและท่อลอด

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ

การจัดการด้านผังเมืองหรือผังชุมชนท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรค

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การแก้ไขปัญหาความยากจนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร

การสร้างงานสร้างรายได้แก้ปัญหาการว่างงาน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การแก้ไขปัญหาและการจัดสรรที่ดินทำกินของราษฎร

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในท้องถิ่น

การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษในท้องถิ่น

การส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาออกกำลังกาย

ส่งเสริมสนับสนุนศาสนาประจำท้องถิ่น

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี (IT) ที่ทันสมัยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

การส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประขาชน ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดระบบสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

การร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608