หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตการเสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
การเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101