หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
...........................................
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธ์ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
กฏกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2546 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.(ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-286-101