หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
นายอภิชาติ ปานจักร
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการอบรม \"หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3\" ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ผู้เข้าร่วม : นางสาวปิยะนุช จันทวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบ [ 27 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการฝึกอบรม : วิธีดำเนินการจัดหาพัสดุ การจัดทำราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ หน้าที่/ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ การบริหารสัญญา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนวิธีการจั [ 14 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ (ผู้เข้าร่วม : นางสาวทัสนีย์ พุ่มเล็ก [ 26 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร \"การร่างหนังสือและเขียนหนังสือราชการ การเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานธูรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงกับการใช้ภาษาราชการ\" ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด [ 20 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการอบรม หลักสูตร \"การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ส่ง สตง./สถจ. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และตามร่างระเบียบ [ 29 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-434-3605