หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  คุณอยากให้ อบต.วังน้ำคู้ พัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านสังคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ


 
 
 
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ ำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
สำหรับแม่ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเด็กแรกเกิด [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 2 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-


วัดปากพิงตะวันออก
 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6420 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด่วนที่สุุด ที่ พล 0023.3/ว 6418 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6417 ลว 18 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 6444 ลว. 21 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6448 ลว 21 ต.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6419 ลว 18 ต.ค. 62 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่ พล 0023.2/ว 755 ลว. 18 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ อปท.  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่องโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 6377 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6369 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
ขอจิดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6298 ลว 11 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 111 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6345 ลว 15 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 103 
แจ้ง อบจ.พล. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งปมรายจ่ายงบกลางฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17404 ลว 11 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 117 
 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
 


ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริ [ 30 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดย [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น [ 19 ก.ย. 2562 ]

 
 
ประกาศ ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ [ 30 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (5 ก.ย. 2562)    อ่าน 752  ตอบ 3  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 1090  ตอบ 2  
ถนนเเส้นบ้านใหม่ไปท่าตาลทำไมสกปรกจัง (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 243  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2558)    อ่าน 665  ตอบ 0  


 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player