หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  คุณอยากให้ อบต.วังน้ำคู้ พัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านสังคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ


 
 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
อบต.โคกสลุด โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกสลุด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส [ 16 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-


วัดปากพิงตะวันออก
 
 
เร่งรัดดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 146 
โครงการประกวดรูปแบบ model การจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4359 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 566 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว4293 ลว 11 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4352 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด พล 0023.2/ว4328 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลว. 12 ก.ค. 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
พรบ.ระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู็ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู็ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2562  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พล 0023.4/ว4270 ลว 10 ก.ค. 62  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ  [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2562  [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 563 ลว 10 ก.ค. 62 [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทน อปท. เป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4269 ลว 10 ก.ค. 62 [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
แจ้งยุติโครงการ \\\\\\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\\\\\" ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว4268 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ งปม. พ.ศ. 2563 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4234  [ 9 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
 
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2562 ]
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2683  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว89  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2693  [ 10 ก.ค. 2562 ]
เชิญชวนสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่างๆ สล. มท 0801.2/ว151  [ 10 ก.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว11 [ประกาศ ก.จ.] [ประกาศ ก.ท.] [ประกาศ ก.อบต.]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ งวดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว21  [ 9 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว2678 [เอกสารแนบ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ก.ค. 2562 ]
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินน [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง จากที่นายสมควร ส [ 2 เม.ย. 2562 ]

 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (4 ก.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 422  ตอบ 1  
ถนนเเส้นบ้านใหม่ไปท่าตาลทำไมสกปรกจัง (11 ก.ย. 2561)    อ่าน 214  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2558)    อ่าน 632  ตอบ 0  


 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player