หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว212 ลว 12 ม.ค. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว213 ลว 12 ม.ค.66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 172 
เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ พล 0023.4/ว 211 ลว 12 มค 66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 276 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.2/ว 045 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 160 
แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 048 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.2/ว 189 ลว 11 ม.ค. 66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 135 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 046 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ (ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 205 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) ที่ พล 0023.3/ว 204 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561ฯ ที่ พล 0023.2/ว 193 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 159 ลว 10 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 123 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 552 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 367 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 042 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 457 
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ที่ พล 0023.3/ว 040 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพผู้จ้ดการโครงการงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ที่ พล 0023.6/ว 039 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ที่ พล 0023.6/ว 036 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 93 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ธ.ค.65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 139 ลว. 10 ม.ค. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 161 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608