หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 535 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 530 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 532 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
แจ้ง ทน.พล และอ.เมือง การคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการระดับเขตสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 086 ลง 26 ม.ค. 66 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 087 ลว 26 ม.ค. 66 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 508 ลว 25 ม.ค. 66 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ พล 0023.5/ว 460 ลว 23 ม.ค. 66 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 485 ลว 24 ม.ค. 66 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นตำเเหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ที่ พล 0023.1/ว482 ลว 24 มค 66  [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 478 ลว 24 ม.ค. 66 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
เเจ้งกำหนดมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเเละข้อกำหนดจริยธรรม ที่ พล 0017.5/ว905 ลว 23 มค 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 457 ลว 23 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ที่ พล 0023.3/ว 459 ลว 23 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน/หอกระจายข่าว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว444 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 133 
โอนเงินรายได้ภาษีสุรา ที่ พล 0023.5/ว 081 ลว 20 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 211 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 385 ลว 19 ม.ค. 66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 194 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/886 ลว 20 ม.ค. 66  [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 083 ลว 20 ม.ค.66 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 121 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ที่ พล 0023.2/ว 076 ลว 18 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 2 ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 077 ลว 18 ม.ค. 66  [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608