หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยขน์จากขยะ (Phitsanulok the City of Recycling) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5734 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน พิษณุโลก เมืองใช้ประโยขน์จากขยะ (Phitsanulok the City of Recycling) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5732 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ที่ พล 0023.6/ว 771 ลว 3 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 138 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ที่ พล 0023.6/ว 770 ลว 3 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 127 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5750 ลว. 6 พฤศจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 773 ลว. 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 130 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5737 ลว. 6 พฤศจิกายน 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5740 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5738 ลว 6 พ.ย. 66 [ 6 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ พล 0023.1/ว.768 ลว 3 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 150 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดำเนินการค้นหาเด็กพิการเเละคนพิการทางการเคลื่อนไหว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว769 ลว 3 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ อปท. ปี 67 ที่ พล 0023.5/ว 5587 ลว. 30 ต.ค. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 354 
ขอเลื่อนและปรับแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 767 ลว 3 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
ขยายระยะเวลาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 765 ลว 2 พ.ย. 66 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 121 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5693 ลว. 2 พฤศจิกายน 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 245 
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่ พล 0023.6/ว 5686 ลว 2 พ.ย. 66 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 198 
การสำรวจข้อมูลฝายแกนดินซีเมนต์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5697 ลว 2 พ.ย. 66 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 199 
ขอส่งลิงก์การประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/704 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5673 ลว 1 พ.ย. 66 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
เงินจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2566 ที่พล 0023.5/ว 764 ลว. 1 พฤศจิกายน 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 273 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608