หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 470 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 300 
ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) ที่ พล 0023.6/ว 157 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 445 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.6/ว 032 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ผ่าน Application H4U plus ที่ พล 0023.6/ว 033 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
แจ้ง อ.เมือง ผลการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปลี่ยนชื่อใหม่ อบต.ท่าโพธิ์ ที่ พล 0023.3/034 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 031 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
แต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 132 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 79 
แจ้ง ทน.พล และ ทม.อรัญญิก การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 138 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ พล 0023.2/ว 135 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 168 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 131 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 130 
หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ที่ พล 0023.4/ว 130 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 107 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2566 (บุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3) ที่ พล 0023.2/ว 024 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 029 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ที่ พล 0023.3/ว 028 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 027 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 019 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย ที่ พล 0023.4/ว 128 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 129 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608