หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 462 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 463 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4850 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 199 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4857 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 97 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) พล.0023.2/ว4836 25 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 4832 ลว.25 ก.ค. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 129 
การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building od Local Governments for Development with Community Participation ที่ พล 0023.1/ว461 ลว 25 ก.ค 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชุาชน ที่ พล 0023.4/ว 4834 ลว. 25 ก.ค. 65 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
โครงการ Workshop on Rural Tourism for Sustainable Development ที่ พล 0023.1/ว460 ลว. 25 ก.ค. 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/12645 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4787 ลว 22 ก.ค.65 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 183 
การโอนจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65) ลว. 22 ก.ค. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 210 
การโอนจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65) ลว. 22 ก.ค. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 238 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน มิ.ย. 65 ที่ พล 0023.5/ว 457 ลว.22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 207 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน มี.ค. - พ.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 4774 ลว. 22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 178 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4772 ลว 22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 259 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ พล 0023.3/ว 4771 ลว 22 ก.ค.65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4773 ลว 22 ก.ค.65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 185 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 ที่ พล 0023.2/ว 4719 ลว 20 ก.ค. 65  [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 184 
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 454 ลว 21 ก.ค.65 [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 633
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608