หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ. ที่ พล 0023.5/10952 ลว. 15 กันยายน 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 58 
แจ้ง อบจ.พล ปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/10953 ลว 18 ก.ย. 66 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 664 ลว. 15 ก.ย. 66 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 178 
แนวทางและวิธีปกิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 662 ลว. 14 ก.ย.66 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 153 
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แจ้งการจัดเก็บเงินรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค.66 ที่ พล 0023.5/ว 663 ลว.14 ก.ย.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 234 
การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4831 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 169 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4832 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น : Local Education Award 2023 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดระเบียบป้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4836 ลว. 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 4835 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 266 
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือร่วมกันบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/661 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 126 
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4828 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 256 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4821 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 251 
ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2566 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.6/ว 4827 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 150 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือนก.ค.-ก.ย.66) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/10826 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
การใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 10804 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 60 
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4823 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 166 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4820 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 137 
การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4830 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 506 
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ ที่ พล 0023.5/ว 659 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 739
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608