หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจช่วยราชการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ ปีงบประมาณ พศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/19944 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ พล 0023.3/ว 7344 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) ที่ พล 0023.6/ว 7342 ลว.ท 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7343 ลว. 14 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตามแบบ 1 และแบบ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/700 ลว. 11 พ.ย.65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 124 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 7311 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 14 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 124 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7314 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 162 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7264 ลว. 10 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกาศประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.4/ว 7287 ลว. 11 พ.ย. 645 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พล 0023.4/ 7288 ลว. 11 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 134 
แจ้งว่า ได้ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว692 ลว. 8 พ.ย. 65 [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 113 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.2/ว 7229 ลว 9 พ.ย. 65  [ 11 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 211 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการวิจัย ที่ พล 0023.3/ว 7283 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 135 
สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) ที่ พล 0023.3/ว 7282 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 116 
แจ้ง อบจ.พล. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/19823 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใ้ช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7270 ลว. 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 158 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ที่ พล 0023.3/19816 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ พล 0023.5/ว 697 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7260 ลว 10 พ.ย.65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 182 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 - 2570 ที่ พล 0023.3/ว 7273 ลว 10 พ.ย. 65 [ 10 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 222 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608