หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6145 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 151 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16351 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 569 ลว 20 ก.ย.65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา (ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ : ทักษะสำคัญในยุค Digital Disruption) ที่ พล 0023.3/ว 568 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6149 ลว 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.3/ว 571 ลว. 20 ก.ย. 65 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม ที่ พล 0023.5/ว 6133 ลว 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 169 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/16312 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.6/6134 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 563 ลว 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.3/ว 562 ลว 19 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 8/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6090 ลว 16 ก.ย.65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 178 
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 567 ลว. 19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 156 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 566 ลว.19 ก.ย. 65 [ 19 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 158 
ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6049 ลว 15 ก.ย. 65 [ 17 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 16110 ลว. 15 ก.ย. 65 [ 16 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 6064 ลว 15 ก.ย. 65  [ 15 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 385 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ พล 0023.6/ 16066 ลว 14 กย. 65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 175 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6029 ลว 14 ก.ย.65 [ 14 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 197 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608