หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4988 ลว 2 ส.ค. 65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ พล 0023.3/ว 4990 ลว 2 ส.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5018 ลว 2 ส.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center ที่ พล 0023.3/ว 4989 ลว 2 ส.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021) ที่ พล 0023.3/ว 4992 ลว 2 ส.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 127 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2565 ที่ พล 0023.5/ว 475 ลว. 2 ส.ค. 65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 155 
นำส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 474 ลว 2 ส.ค. 65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 476 ลว 2 ส.ค. 65 [ 2 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 131 
ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 473 ลว 1 ส.ค.65 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ปี 2565 และ 2566 ที่ พล 0023.3/ว 470 ลว 1 ส.ค. 65 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 127 
ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงระดับอำเภอ ที่ พล 0023.3/ว 472 ลว 1 ส.ค.65 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมภาพน้ำ รุ่นที่ 2/2565 ที่ พล 0023.3/ว 471 ลว 1 ส.ค. 65 [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
แจ้ง อบจ. และ ทน.พล. การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 4938 ลว 27 ก.ค. 65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1460 ลว 26 ก.ค.65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 161 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4919 ลว 27 ก.ค.65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 116 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 ที่ พล 0023.3/ว 4921 ลว 27 ก.ค.65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4935 ลว 27 ก.ค.65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 117 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ พล 0023.3/ว 4918 ลว 27 ก.ค. 65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 143 
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4917 ลว 27 ก.ค.65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 ที่พล 0023.4/ว 4916 ลว. 27 ก.ค. 65 [ 27 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 633
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608