หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและอบรมเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 7528 ลว 22 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7522 ลว 22 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7521 ลว 22 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
การจัดทำแผนปฏิบัติการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 724 ลว 22 พ.ย.65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 126 
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนคนรักดี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ที่ พล 0023.3/ว 725 ลว 22 พ.ย.65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
แจ้ง อบจ.พล. แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7499 ลว 21 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7499 ลว 21 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) กลุ่มที่ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7500 ลว 21 พ.ย. 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 723 ลว 22 พ.ย.65 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 7477 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ พล 0023.4/ว 7429 ลงวันที่ 21 พ.ย. 65  [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 137 
ขอส่งแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 722 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่ พล 0023.3/ว 7493 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 131 
การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7486 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
กำชับมาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 7491 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 111 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ (การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล 0023.6/ว 721 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 152 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสำรวจถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.6/ว 720 ลว 21 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 138 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ลว. 18 พ.ย. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ (CCTV ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 20223 ลว 18 พ.ย. 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
แจ้งผลการติดตามการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่นที่ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 717 ลว. 18 พ.ย. 65 [ 18 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 141 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 663
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608