หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดการแข่งขันทักษะทางการวิชาการ ระดับภาคเหนือ ที่ พล 0023.3/ว 534 ลว 30 ส.ค. 65 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 4 ที่ พล 0023.1/ว 535 ลว 31 สค. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องเเนวทางการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.1/ว.533 ลว 31 สค. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.5/ว532 ลว. 30 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.2/5632 ลว. 29 ส.ค. 65 [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 186 
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/14813 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 112 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5602 ลว.26 ส.ค. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5623 ลว 29 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-ก.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 5540 ลว. 25 ส.ค. 65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 226 
การให้ความช่วยเหลือวัดในการจัดทำประมาณการค่าใข้จ่ายและแบบรูปรายการสิ่งปลูกสร้างประกอบการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ที่ พล 0023.3/ว 531 ลว 29 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต. อบต. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5594 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 155 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ ที่ พล 0023.3/ว 5593 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5592 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 106 
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5603 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 158 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 15 ที่ พล 0023.3/ว 529 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 4 - 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 528 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.3/ว 527 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 ที่ พล 0023.3/526 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5596 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5595 ลว 26 ส.ค.65 [ 29 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608