หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี ๒๕๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๔ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๔ [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1086 
การจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบ ประกอบการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก ให้ท้องถิ่นอำเภอรายงาน หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว413 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 26 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1700 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.5/ว 5460 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1021 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 3034 
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำเรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๕๘ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 994 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าบัญชีเงินฝากที่ อปท. ได้เปิดรองรับไว้ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๒ ลว ๒๓ ก.ย. ๕๔ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1133 
ขอขอบคุณความร่วมมือ มหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน ที่พล 0037.3/ว 411 ลว. 22 ก.ย. 51 [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 993 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๓๗ ลว ๒๒ ก.ย.๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 958 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวดัครั้งที่ ๗ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๐๕ ลว ๒๒ ก.ย. ๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1083 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ พล0037.5/ว 409 ลว. 21 กันยายน 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1056 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 408 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 873 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ที่พล 0037.3/ว 5376 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 834 
การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.3/ว 5375 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 930 
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับ อปท. เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอไว้ต่อโครางการจัดทำแผน ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๓๗๔ ลว ๒๑ ก.ย. ๕๔ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 997 
การสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่(รายงานจังหวัดภายในวันที่ 23 ก.ย. 54ไม่เกินเวลา 12.00 น.)เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1209 
แจ้งการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2554 ที่ พล 0037.3/ว 407 ลว. 20 ก.ย. 2554  [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 952 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งวดที่ 3 (เดือนกันยายน 2554) ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5364 ลว.20 ก.ย. 2554 [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 996 
การดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เข้าบัญชีเงินฝากที่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ วันที่ 20 กันยายน 2554 หนังสือที่ พล0037.5 / ว 405 ลว. 20 ก.ย. 2554 [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1089 
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"พลังบวกเพื่อเด็ก"ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๕๑๗.๒๓/ว ๐๐๕๗๖ [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 870 
สรุปวาระประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ สถจ.พล. ครั้งที่ 8/2554 ประจำเดือนกันยายน 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1447 
 
<< หน้าแรก...     622      623      624      625     (626)     627      628      629      630     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608