หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5837 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 121 
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว 5835 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 155 
การจัดทำหนังสือ (ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565) ที่ พล 0023.3/ว 5838 ลว 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5815 ลว 5 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 178 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/15348 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
ผลการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 544 ลว 5 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 85 
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5826 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 107 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 ที่ พล 0023.3/ว 5827 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5828 ลว 5 ก.ย.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 127 
การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5829 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Per-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.3/ว 5830 ลว 5 ก.ย.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5831 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 29 
แจ้ง อ.เมือง แจ้งผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15378 ลว 5 ก.ย.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Cluster ของ อปท. จว.พล. ที่ พล 0023.3/ว 5819 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
การณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 540 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
การประกาศเป็นงานประเพณีของท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 539 ลว. 5 ก.ย.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 163 
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขครั้งที่ 15-2/2565 ที่ พล 0023.3/ว 538 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 537 ลว 5 ก.ย. 65 [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 95 
การจัดกิจกรรมเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 เเยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล. 0017.2/ว 5620 ลว 5 ก.ย. 65  [ 5 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608