หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอแจ้งปรับตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 792 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกำหนดเวลาวันสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 791 ลว. 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5850 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 202 
แจ้ง ทน.พล. การดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลเด็กด้อยโอกาส ที่ พล 0023.3/ 714 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ที่ พล 0023.3/ว 787 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอแจ้งขยายเวลาปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 - 10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 788 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ที่ พล 0023.6/ว 789 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
การป้องกันและสนับสนุนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5839 ลว 10 พ.ย. 66 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
ประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 14 พ.ย. 66 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 123 
เร่งรัดติดตามการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5828 ลว 9 พ.ย. 66 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 259 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.6/ว 785 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 126 
ขอประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 784 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 134 
ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5809 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 110 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ พล 0023.3/ว 5796 ลว 8 พ.ย. 66 ที่ พล 0023.3/ว5796 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 173 
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5793 ลว 7 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 159 
การรายงานข้อมูลเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.2/ว 781 ลว 8 พ.ย. 66 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 188 
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวม แนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว5791 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว5790 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 202 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 119 
แจ้งคณะกรรมการฯ แต่งตั้งข้าราชการสังกัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 5775 ลว 7 พ.ย. 66 [ 7 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 756
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608