หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งเทศบาลส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 4807 ลว 13 ก.ย. 66 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 150 
นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (วันที่ 1 ก.ค.2566 - 31 ธ.ค. 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4782 ลว.12 ก.ย.2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 156 
กวดขันดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ พล 0023.4/ว 658 ลว. 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 657 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 236 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/10737 ลว. 12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว4781 ลว.12 กันยายน 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ พล 0023.3/ว 4731 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4733 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4736 ลว 11 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 ที่ พล 0023.6/ว 655 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 159 
การรายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 656 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 381 
เเจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริส่วนตำบลมะต้อง ที่พล 75301/ว750 ลว 6 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
ขอรับการประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ที่ พล 0023.2/ว 654 ลว 12 ก.ย. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเละส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ที่พล 4740 ลว 11 ก.ย. 66  [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 164 
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4737 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 114 
ขอเชิญรับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4756 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายจังหวัดพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะฯ ภายใต้โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4755 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4741 ลว. 11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 150 
การโนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 เงิยอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4742 ลว.11 กันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 94 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ พล 0023.6/ว 4729 ลว 11 ก.ย. 66 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 739
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608