หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนารูปแบบออนไลน์ (Online) การประกันคุณภาพการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5942 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 551 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5944 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 170 
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5945 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 93 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ที่ พล 0023.5/ว 549 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้ง อบจ. การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15737 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ที่ พล 0023.3/ว 5931 ลว 9 ก.ย.65 [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 112 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565ที่ พล 0023.3/ว 5922 ลว 8 ก.ย.65 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พล 0023.3/ว 5920 ลว 8 ก.ย.65 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5913 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 133 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5873 ลว 6 ก.ย.65 [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 189 
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 547 ลว 7 ก.ย. 65 [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 109 
แต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 5822 ลว 5 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5853 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 194 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5855 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 489 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 5855 ลว 6 ก.ย. 65  [ 7 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 444 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5871 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 185 
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2565 ลว. 6 ก.ย. 65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 220 
แนวทางและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 541 ลว. 5 ก.ย.65 [ 6 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 646
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608