หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ วังน้ำคู้
“ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ลูกหลานได้รับการศึกษา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานสร้างรายได้
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ ”
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.wangnumku.go.th
จ่าสิบเอกพินิจ อาจคิดการ
นายก อบต.วังน้ำคู้
ที่ทำการ อบต.วังน้ำคู้
คณะผู้บริหาร อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำคู้
นายอรรฆพร บุญเจือ
ปลัด อบต.วังน้ำคู้
ศูนย์รวมใจชาว วังน้ำคู้
วัดปากพิงตะวันออก
ปลูกป่าชุมชน รักษาสมดุลธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้อาชีพตำบลวังน้ำคู้
กลุ่มพริกแกง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองลูกผสม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2558
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(ชุดที่ 4) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 3000 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
(ชุดที่ 3) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 3000 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 99 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 3000 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 3000 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมเเละพัฒนาท้องถิ่นเเละกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นเเละประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว2988 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อมตกลงความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ส 2968 ลว 1 มิ.ย.66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
แจ้ง อำเภอทุกอำเภอ ขอเชิญร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก World ฯ ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 2969 ลว 1 มิ.ย. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 37 
แจ้ง ทุก อปท. ขอเชิญร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก World ฯ ตามแนวทางการพัฒนา BCG Model จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 2969 ลว 1 มิ.ย. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 59 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ที่ พล 0023.3/ว 2933 ลว 30 พ.ค. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ ที่ พล 0023.6/ว 2934 ลว 30 พ.ค. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ พล 0023.1/ว444 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 59 
แจ้ง อ.วังทอง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/6471 ลว 31 พ.ค.66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ พล 0023.3/ว 2935 ลว 30 พ.ค. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ที่ พล 0023.6/ว 443 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 31 พ.ค. 66 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
แจ้งลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และเดือนมิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.1/ว440 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.1/ว441 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ แผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะฯ ที่ พล 0023.1/ว439 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 61 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง ที่ พล 0023.3/ว 435 ลว 31 พ.ค. 66 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 710
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-565-8608