องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก